fbpx

Projecte educatiu

Mirant sempre endavant

Amb la mirada posada al futur

A l’Escola Utmar els alumnes són la nostra raó de ser. Educar-los i preparar-los per un futur és la nostra obligació.

No podem preveure quines seran les activitats professionals dels nostres alumnes en el futur, però sí sabem que han de tenir els recursos per adaptar-se a un món canviant.

La societat del futur requereix de persones creatives, emprenedores, crítiques, competents en tecnologies, amb habilitats socials i que s’adaptin als nous entorns laborals.

Noves tecnologies a l’escola, nous mètodes de treball a las aules, aprenentatge cooperatiu, foment de noves competències… Utmar no només forma professionals eficients, també els ciutadans del segle XXI. 

A l’Escola Utmar sabem que només mirant sempre endavant aconseguirem que els nostres alumnes es formin per al futur.

Els nostres pilars

La nostra aposta: una educació integral per fer front als reptes del futur

Cada alumne és únic: A la nostra escola l’alumne és la raó de ser i per això donem molta importància a l’atenció individualitzada i personalitzada a les situacions particulars de cada alumne potenciant les seves capacitats.

Ambient familiar i obert a l’entorn: A UTMAR ens caracteritzem per ser una escola propera als alumnes i les famílies, una escola amb caliu i oberta a l’entorn.

Alt rendiment acadèmic: L’aposta per la innovació, els nous mètodes d’aprenentatge, el multilingüisme… es veuen reflectits en els excel·lents resultats dels nostres alumnes.

Educació emocional i en valors: Eduquen per fer dels nostres alumnes persones de bé, capaços d’enfrontar-se al futur amb criteri i sensibilitat suficient per esdevenir protagonistes claus de la societat i el seu entorn.

Innovació metodològica: Som una escola que s’esforça en adaptar-se i actualitzar-se per assolir la màxima qualitat. Tenim l’objectiu de fer front als reptes que la societat actual proposa tan presents com futurs i això ens obliga a una recerca contínua de mètodes didàctics diversos, innovadors i motivadors.

Excel·lència educativa

Apostem per una educació de qualitat

El nostre projecte educatiu no es pot entendre sense una recerca constant de l’excel·lència educativa. L’alt rendiment acadèmic, les noves tecnologies, el multilingüisme, l’educació emocional i en valors i l’estima per la nostra feina assenten les bases del nostre model educatiu familiar, global i de qualitat.

A l’Escola Utmar estem compromesos amb el coneixement, la innovació, la recerca, l’excel·lència acadèmica i l’educació integral d’infants i joves, des de ben petits fins a l’acabament dels seus estudis. A la nostra escola s’aprèn a pensar, a veure i a viure el món, i a estimar-lo. Treballem activament per oferir una formació individualitzada i de qualitat.

Tenim la missió de formar persones en tots els àmbits, més enllà de l’aprenentatge acadèmic; d’afavorir la seva competència humana, emocional, física, intel·lectual i social perquè siguin persones felices i compromeses, conscients dels seus valors i de la seva responsabilitat social, perquè tinguin més oportunitats, i llibertat d’elecció i que estiguin capacitades en els diferents entorns i cultures.

A la nostra escola estem en constant adaptació als canvis socials, no només en la introducció i actualització de les últimes tecnologies, sinó també en la voluntat de revisar i desenvolupar l’impacte actual de la tecnologia i les noves ciències en el procés d’aprenentatge. En aquesta recerca de l’excel·lència educativa, apostem per la creació i professionalització d’un departament d’innovació educativa per donar resposta a les diferents exigències socials en la formació i preparació integral dels que seran els professionals del futur.

Un redimensionament del coneixement a la recerca de la transformació pedagògica en el dia a dia de les nostres aules. Una educació interdisciplinària que integra d’una forma especial el desenvolupament de competències bàsiques.

Tenim una missió educativa comuna: implementar un entorn d’aprenentatge enriquit, capacitant i coherent amb les veritables exigències personals, interpersonals i acadèmiques dels estudiants del segle XXI. Un projecte de tradició i innovació amb la tecnologia com a mitjà i la pedagogia com a finalitat.

Utmar és una aposta d’excel·lència i de qualitat educativa!

Projectes de centre

Educació emocional i aprenentatge servei

Des dels tres anys a l’Educació Infantil desenvolupem un projecte propi d’educació emocional amb l’objectiu d’integrar el desenvolupament personal dins del nostre projecte educatiu. Paral·lelament, a partir del primer nivell d’Educació Primària, incorporem el projecte d’aprenentatge servei “Canvia el teu món” fonamentat en el desenvolupament de projectes proposats per l’alumnat i orientats a millorar el seu entorn sobre la base dels valors com la cooperació, la tolerància, el respecte i la solidaritat. A l’Escola també es fomenten les activitats cooperatives entre alumnes de diferents edats.

Aprenentatge de les llengües estrangeres

La llengua anglesa és un tret diferencial del nostre projecte de centre. A partir del segon cicle de l’Educació Infantil i al llarg de tota l’etapa d’Educació Primària, es dediquen un mínim de sis hores setmanals al seu aprenentatge. S’organitza l’horari combinant quatre hores de classes d’anglès (una d’elles en grup reduït) i altres activitats, d’àrees no lingüístiques, en les quals s’utilitza la llengua anglesa com a mitjà de comunicació entre els mestres i l’alumnat i entre el propi alumnat. Aquestes activitats fan referència a diferents àmbits: Psychomotricity al segon cicle d’infantil o Arts & Crafts (activitats artístiques).

A partir de 1r d’ESO s’introdueixen dues hores setmanals d’una segona llengua estrangera, el Francès. La proposta de les llengües estrangeres potencia els agrupaments reduïts en el treball.

Competència digital

La seva adquisició és fonamental en la nostra proposta formativa. Considerem que integrar el treball de les competències digitals és bàsic en el procés formatiu del nostre alumnat. El treball amb pissarres digitals, tauletes tàctils, robots i ordinadors comença des dels tres anys.
Al llarg de l’etapa de Primària, l’alumnat integra l’aprenentatge funcional de les eines tecnològiques i la metodologia STEM. A l’ESO es continua desenvolupant l’aprenentatge de la competència i s’integra com a eina d’aprenentatge en activitats d’altres matèries. Totes les aules del centre disposen de connexió a internet, pissarres digitals o monitors tàctils i ordinadors portàtils. Participem del projecte Reinvent the classroom, a través del qual i mitjançant un espai d’aprenentatge maker, l’alumnat pot desenvolupar projectes creatius, STEM i STEAM, amb tecnologia multimèdia.

Plans Educatius d’Entorn 0-20 (PEE 0-20)

El Programa d’innovació de Plans educatius d’entorn 0-20 (PEE 0-20) aposta per generar un contínuum educatiu (formal i no formal) que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional, al mateix temps que fomenta l’orientació i acompanyament de l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, especialment en la transició entre etapes educatives i les que es troben en situació de vulnerabilitat. També contribueixen a la construcció d’una societat cohesionada des de l’equitat, el respecte a la diferència en un marc de valors i elements compartits i el compromís cívic.

Per poder portar a terme aquest programa als centres educatius, apareix com una figura clau la del tècnic d’integració social (TIS) com a professional que, conjuntament i d’acord amb l’equip docent, realitzi actuacions específiques per acompanyar aquell alumnat més vulnerable i les seves famílies, mitjançant les següents funcions:

-Col·laborar en el desenvolupament d’habilitats d’autonomia personal i social en l’alumnat més vulnerable.
-Participar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’inclusió social.
-Col·laborar en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals.
-Prevenir, detectar i intervenir en casos d’absentisme escolar.
-Fer el seguiment dels alumnes que atén en activitats lectives i extraescolars.
-Donar suport a les famílies en el procés d’inclusió socials dels nens i joves.
-Afavorir relacions positives de l’alumnat amb l’entorn.

Programa operatiu d’ocupació, formació i educació, FSE 2014-2020
Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu

Estratègia Digital de Centre

 

La Unió Europea, en el marc de l’estratègia Next Generation, estableix un doble objectiu per al sistema educatiu:
– Capacitar en marc de competència digital del 80% dels docents.
– Elaborar Estratègies Digitals per als centres educatius.

Amb l’objectiu d’assolir aquestes dues fites, el Departament d’Educació va posar en marxa un programa amb la finalitat d’aconseguir que tots els centres sostinguts amb fons públics disposin del document d’Estratègia Digital de Centre redactat a finals del curs 2022-23.

 • Què és l’EDC?
  És el conjunt d’actuacions d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.
  S’estructura en dues parts, estratègia i cultura digital.

 

 

ESTRATÈGIA

És la planificació que fem per aconseguir els objectius. Consta de quatre fases.

 1. Diagnosi: anàlisi de la situació de partida on trobarem aquells punts forts que el centre ja té i quins ha de millorar.
 2. Objectius: S’obtenen de l’anàlisi de la diagnosi i tenen la finalitat d’aconseguir alumnat, docents i centre digitalment competents.
 3. Planificació: disseny, organització i seguiment de les actuacions destinades a l’assoliment dels objectius.
 4. Avaluació: revisió de les activitats planificades i determinació del grau d’assoliment.

CULTURA DIGITAL

És el conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre que, de forma organitzada, es posa a disposició de la comunitat educativa:

NOFC: normativa d’àmbit digital
PEC: aspectes relacionats amb l’àmbit digital
Organització de l’assoliment de la competència digital de l’alumnat
Comunicació de la comunitat educativa
Portals digitals i xarxes socials
Descripcions de serveis
Acolliment digital de l’alumnat, famílies docents
Acords del Claustre i del Consell Escolar
Etc.

 • A qui afecta?
  A tothom que forma part del centre: docents, alumnat, personal no docent i famílies.
 • Qui la du a terme?
  Està liderada per la direcció, s’elabora des de  la Comissió digital i implementa per tot el professorat.
  La comissió digital, impulsada i liderada per l’Equip Directiu i dinamitzada pel coordinador o per la coordinadora digital, és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents  i el centre assoleixin el nivell més alt possible de competència digital.

Les seves funcions són:
-Elaborar i fer el seguiment de l’EDC
-Dinamitzar la comunitat educativa
-Donar a conèixer l’EDC

 • Objectius

L’estratègia digital del centre està dissenyada a partir d’un pla de treball temporitzat en els següents cursos acadèmics: 2022-23, 2023-24, 2024-25 i 2025-26.

El pla de treball es desenvolupa a partir dels següents objectius:

 1. Fomentar la participació del professorat en l’estratègia digital del centre.
 2. Organitzar i implementar un pla de formació per al professorat del centre que respongui a les seves necessitats.
 3. Millorar el model d’avaluació del centre integrant activitats diversificades i recursos digitals i tecnològics.

Per accedir al document, fes clic en aquest enllaç. Ho trobaràs a l’apartat Arxius: Carpetes Públiques

Per a més informació contacta amb nosaltres