Etapes educatives

Una bona educació comença des que són petits

La Llar d’Infants Utmar s’emmarca dins del projecte educatiu proposat per l’Escola Utmar. Es considera un nivell educatiu més del projecte d’escola i, per tant, la tasca que s’hi realitza continua al segon cicle d’Educació Infantil o parvulari (3 a 6 anys) i posteriorment en les etapes d’Educació Primària (6 a 12 anys) i Secundària Obligatòria (12 a 16 anys).

Tant a l’escola com a la Llar d’Infants sabem que cada nen és únic i que ha de ser atès com a tal. El tracte personalitzat, l’adequació a les necessitats i ritmes de cada nen, la comprensió i el respecte a la seva diversitat són imprescindibles. Amb nosaltres trobaran l’estima, l’afecte i l’ajut necessari per formar-se com a petites grans persones i els acompanyarem en el seu desenvolupament físic, social, afectiu i intel·lectual.

Les finalitats generals de l’Educació Infantil són contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança.

L’assoliment d’aquestes finalitats es concreta a partir del treball de les capacitats de l’Educació Infantil que són l’equivalent de les competències bàsiques de les etapes de d’Educació Primària i ESO.

Les capacitats de l’Educació Infantil són:

 1. Autonomia personal, és a dir conèixer i dominar el seu propi cos, assolir seguretat afectiva i emocional i adquirir, de forma progressiva, hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes.
 2. Aprendre a pensar i a comunicar. Es concreta en aprendre a comunicar-se i expressar-se mitjançant diferents llenguatges i en iniciar-se en el treball de les habilitats matemàtiques bàsiques.
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa amb l’observació de l’entorn immediat i demostrant iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.
 4. Aprendre a conviure i habitar el món, amb comportaments d’acord a pautes de convivència que incrementin la seva autonomia potenciant, alhora, la col·laboració, la integració social i la convivència en la diversitat.

El nostre projecte educatiu desenvolupa aquestes capacitats a través d’una metodologia globalitzadora que es concreta en:

 • Aprenentatges formals a partir de les àrees establertes al currículum oficial i de les àrees complementàries desenvolupades per l’equip de l’etapa. El nucli d’aquests aprenentatges és la lectura, l’escriptura i els conceptes matemàtics bàsics. Treballem l’aprenentatge de la lectura segons la metodologia de la consciència fonològica. En aquest procés, es posa un èmfasi especial en el desenvolupament de l’expressió oral participant en el projecte del termòmetre lingüístic de la Societat Catalana de Pedagogia que aporta un diagnòstic pedagògic de competència lingüística i pronòstic d’amplitud de les llengües que es poden aprendre.
 • Els conceptes matemàtics es presenten a través del treball manipulatiu que afavoreix la seva integració de forma significativa i raonada intentant evitar la mecanització buida de contingut.
 • El treball més sistemàtic es combina amb els racons de classe que ofereixen, des d’una perspectiva diferent, moltes possibilitats per al desenvolupament de les capacitats de l’etapa.
 • Igualment el treball per projectes integra diferents perspectives d’aprenentatge molt centrades en l’autonomia personal i en el treball col·laboratiu.
 • Els tallers, organitzats per les mestres, complementen el desenvolupament del raonament lògic, l’agilitat lectora i el desenvolupament del llenguatge corporal mitjançant les dramatitzacions.

El desenvolupament del llenguatges és fonamental en l’etapa d’infantil. En aquest sentit, considerem prioritari integrar la llengua anglesa en l’etapa. El projecte de treball de les llengües estrangeres del centre proposa per a l’Educació Infantil incorporar de forma molt significativa l’aprenentatge de l’anglès. A partir d’una metodologia fonamentada en aspectes lúdics (jocs, cançons, etc.), dins de l’horari setmanal, sis hores d’activitat són en anglès. Quatre d’aquestes hores són d’aprenentatge de la llengua (una d’elles amb grup reduït per a fomentar la part oral). Les altres dues són una activitat de tipus interdisciplinari on es combina la psicomotricitat utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. En aquesta activitat es treballa el desenvolupament del llenguatge corporal i les tècniques de relaxació potenciant la comunicació dels alumnes amb la mestra en anglès.

L’educació emocional, entesa com a procés educatiu continu i permanent, pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable de la formació integral de la personalitat que inclou els aspectes acadèmics i cognitius. Les connexions amb la neurociència aporten tant als alumnes com als mestres, motivació, estabilitat afectiva i emocional i facilitat comunicativa fonamental en les relacions que s’estableixen en els processos educatius. Al centre desenvolupem aquest treball de forma transversal en les activitats quotidianes dels diferents nivells de l’etapa i amb continuïtat en les etapes posteriors.

El nou marc educatiu de l’Educació Primària té com a eix central l’assoliment de les competències bàsiques. Ser competent vol dir tenir la capacitat d’utilitzar amb efectivitat els coneixements, les habilitats i les actituds en contextos diferents.

Les finalitats educatives de l’etapa de primària se centren en aconseguir que els alumnes progressin en l’assoliment de les eines necessàries per entendre el món, crear les bases per al desenvolupament de la personalitat de forma activa plural, crítica i amb capacitat d’adaptació al canvi constant.

És igualment necessari desenvolupar els coneixements, les capacitats, les habilitats, les actituds i els valors necessaris per esdevenir persones responsables, autònomes i amb capacitat d’integració social per poder arribar a la vida adulta podent exercir com a ciutadans actius, desenvolupar la capacitat d’aprendre permanentment i, així, poder adaptar-se a situacions de canvi constant que es puguin produir al llarg de la seva vida.

Aquestes finalitats es concreten en uns principis bàsics:

 • Els alumnes són el centre del procés d’ensenyament i d’aprenentatge. Organitzem la planificació educativa centrant-la en l’alumne i combinant diferents metodologies per garantir el progrés de tothom. Utilitzem estratègies de treball cooperatiu entre alumnes i organitzem els recursos personals potenciant al màxim el nombre de sessions amb més d’un mestre a l’aula per fomentar els agrupaments heterogenis que garanteixen el principi d’escola inclusiva i que ens permeten potenciar els aprenentatges dels alumnes amb majors capacitats i dels qui necessiten una atenció més individualitzada. Integrem els projectes interdisciplinaris com activitat que crea entorns de recerca i contextos que promouen la construcció de coneixement per part de l’alumnat de manera col·laborativa i fomentant la seva autonomia.
 • Es valora l’èxit de cadascú en funció del treball continu i de les capacitats personals. Es proposen activitats que es poden resoldre de maneres diferents, aplicant estratègies diverses i adaptades als diferents estils d’aprenentatge segons els diferents models d’intel·ligència. Avaluem a partir d’indicadors competencials organitzats en rúbriques creades pels mestres del centre. Les famílies poden seguir el progrés dels seus fills a partir de la nostra plataforma educativa, es pot consultar en temps real el nivell d’assoliment de totes les àrees.
 • Les llengües estrangeres tenen un paper prioritari en el nostre projecte educatiu. Fins a quart curs, es fan sis hores setmanals d’anglès. Quatre hores són d’aprenentatge de la llengua i en una d’elles els agrupaments són flexibles ja que hi ha dues mestres amb el grup. En les altres dues, es treballen àrees no lingüístiques en anglès. A quart introduïm el francès com a segona llengua estrangera.
 • El benestar emocional i el treball en valors és fonamental en la nostra concepció educativa ja que considerem l’educació com a formació integral que ha de considerar, amb la mateixa importància, la formació acadèmica i la personal. En aquest sentit, integrem l’educació emocional i el treball dels valors de forma transversal i amb la màxima presència en totes les activitats quotidianes que es desenvolupen al centre i organitzant celebracions per a dates i esdeveniments importants: campanyes solidàries, activitats de col·laboració, dia de la pau i la no violència escolar, etc.
 • Entenem que l’educació té una dimensió global que va més enllà de l’activitat dins de l’escola, és per això que organitzem sortides i colònies amb un component lúdic i, també, educatiu. Igualment, participem en activitats organitzades al municipi com tallers, competicions i xerrades tant al centre com fora d’ell.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos i és l’última de l’educació obligatòria. Aquesta etapa ha de proporcionar a l’alumnat l’entorn educatiu que possibiliti el seu desenvolupament i autonomia personal, desenvolupar la coresponsabilitat, les habilitats socials i l’esperit crític i el foment de la igualtat de drets i oportunitats per a tothom.

El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica com a eina fonamental per a l’elecció dels estudis post obligatoris.

A nivell acadèmic, les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. La finalitat de l’educació obligatòria és dotar l’alumnat de les eines necessàries per entendre el món i per poder esdevenir persones amb capacitat d’intervenció activa i crítica en l’actual societat plural, diversa i en canvi continu.

Aquest model educatiu competencial implica un ensenyament per aprendre i un aprenentatge continu al llarg de tota la vida.

La idea de competència se sustenta en la capacitat de fer front a situacions diverses actuant de forma eficaç i es concreta en:

 • Adquirir coneixement, interioritzant-lo.
 • Interactuar amb la realitat en diferents contextos aplicant el coneixement.
 • Experimentar.
 • Incorporar a la pròpia experiència els nous coneixement.
 • Crear nous coneixements.

El nostre projecte educatiu desenvolupa aquests principis a partir d’una metodologia diversificada que ofereix diferents opcions per tal de donar les màximes oportunitats a tot l’alumnat per aconseguir el major aprofitament de les seves capacitats. Fomentem els agrupaments flexiblesel treball cooperatiu. Integrem l’ús de noves tecnologies (connexió a internet, monitors táctils, projectors, ordinadors i metodologia STEM) al treball quotidià de totes les matèries a les aules, facilitant, també, el treball de les competències transversals.

Avaluem el procés educatiu i no només el resultat ja que valorem el treball sistemàtic i l’esforç continuat. Elaborem rúbriques amb indicadors d’avaluació que diversifiquen les activitats per tal de garantir que tothom pugui progressar segons el seu ritme i les seves capacitats.

Valorem ser una escola inclusiva que tracta la diversitat amb un model acollidor per als alumnes que necessiten una atenció diferent. La comissió d’orientació i atenció a la diversitat coordina, juntament amb els tutors del grups, l’organització de l’atenció específica que puguin necessitar l’alumnat i realitza el procés d’orientació donant-los suport en l’elecció de les matèries optatives de quart curs i en l’elecció d’estudis post obligatoris quan finalitzen la seva etapa al nostre centre.

Desenvolupem un projecte multilingüe. L’anglès, com a primera llengua estrangera, és especialment important dins d’aquest projecte, amb el 50% de les hores en grup reduït. A més de l’anglès, tots els nivells de l’etapa treballen el francès com a segona llengua estrangera, donant continuïtat al procés començat a l’etapa de primària.

Una part important de l’aprenentatge de les llengües estrangeres és la comunicació oral, aquest nivell d’aprenentatge de la llengua es fomenta considerant-lo un aspecte prioritari del projecte de treball. Tot i això, la importància de l’expressió oral no es limita només a les llengües estrangeres, també es considera bàsic en llengua catalana i castellana. En aquest sentit, complementem el treball d’aquest aspecte en les matèries de llengües amb l’oratòria. Aquesta matèria complementària té com a objectiu fonamental desenvolupar la capacitat d’expressar-se oralment amb un discurs ben construït que, al marge de ser necessari en la vida quotidiana, és fonamental des del punt de vista acadèmic en la realització d’exposicions de treball.

Dins de la nostra concepció d’educació, la part acadèmica es complementa amb la formació de la persona. Integrem el treball d’educació en valors de forma transversal i en el màxim d’àmbits possibles a través d’activitats de sensibilització i foment dels valors de solidaritat, cooperació, actitud dialogant i acollidora, convivència social i tolerància. Desenvolupem un projecte d’aprenentatge servei amb l’objectiu de desenvolupar el treball dels valors amb activitats internes amb alumnes de Primària i Infantil i de col·laboració amb entitats externes de l’entorn proper al centre, com Cáritas.

Per a més informació contacta amb nosaltres