fbpx

Etapes educatives

Una bona educació comença des que són petits

L’educació infantil és la primera etapa del sistema educatiu i s’estructura en dos cicles, la seva finalitat és contribuir al desenvolupament integral (emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu) dels infants en col·laboració amb les seves famílies.

Primer cicle de l’etapa (0-3 anys): Llar d’infants Utmar

La importància de la funció educativa del primer cicle de l’etapa es fonamenta en iniciar els processos que porten al coneixement i domini del propi cos, de construcció de relacions –dins i fora de l’escola-, dels llenguatges expressius i comunicatius i del coneixement de l’entorn físic i social.

A la llar d’infants Utmar, proporcionem un ambient relaxat i una actitud receptiva per part de l’equip d’educadors i educadores amb l’objectiu d’estimular el progrés dels infants. La nostra metodologia  es fonamenta en el joc lliure i simbòlic, en la manipulació i l’experimentació amb diferents materials de la vida quotidiana amb una organització d’espais i materials que faciliten als infants l’acció autònoma, la possibilitat d’explorar, de fer-se preguntes i donar possibles respostes.

Segon cicle de l’etapa (3-6 anys)

Al segon cicle de l’etapa s’intensifiquen, progressivament, els processos sistemàtics d’aprenentatge. La lectura i l’escriptura esdevenen el nucli bàsic i fonamental de l’aprenentatge formal i aquest procés s’inicia en aquest cicle educatiu. A l’Escola Utmar treballem l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, prenent com a base la metodologia de la consciència fonològica que prioritza la llengua oral i la comprensió per sobre d’un aprenentatge més mecànic. El desenvolupament del raonament lògic és, també, un dels eixos bàsics de l’ensenyament formal. A través del llenguatge matemàtic mitjançant activitats manipulatives i robòtica posem les bases d’aquest procés. En aquest cicle s’introdueix, també, l’aprenentatge de la llengua anglesa. Es dediquen un mínim de sis hores setmanals al seu aprenentatge. S’organitza l’horari combinant quatre hores de classes d’anglès (una de les quals és en grup reduït) i dues hores de psicomotricitat en anglès per a provocar situacions comunicatives no formals en llengua anglesa.

Proposem una organització metodològica flexible i utilitzem diversos recursos tecnològics (monitors tàctils com a pissarres, ordinadors i tauletes i connexió a internet a totes les aules) creant diferent situacions d’aprenentatge com el treball de projectes, els racons d’aula, els tallers de dramatització i de manipulació amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament dels diferents ritmes d’aprenentatge i tipus d’intel·ligència de les nenes i dels nens.

Considerem el desenvolupament personal igual d’important que la formació acadèmica. En aquest sentit, treballem l’educació emocional, amb un projecte propi, que aporta al nostre alumnat estabilitat afectiva i emocional, facilitat en la comunicació i relacions i autoconeixement i control de les emocions.

 

El marc educatiu de l’Educació Primària té com a eix central l’assoliment de les competències bàsiques. Ser competent vol dir tenir la capacitat d’utilitzar amb efectivitat els coneixements, les habilitats i les actituds en contextos diferents.

Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a tots els/les alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats relacionades amb els diferents àmbits o dimensions de la persona, tant a nivell de formació acadèmica com personal.

A l’etapa de primària es mantenen els eixos bàsics del projecte del centre. S’intensifica l’aprenentatge de les llengües estrangeres. L’anglès, com a primera llengua estrangera, es treballa un mínim de sis hores setmanals. S’organitza l’horari combinant quatre hores de classes d’anglès (una d’elles en grup reduït) i altres activitats, d’àrees no lingüístiques, en les quals s’utilitza la llengua anglesa com a mitjà de comunicació entre els mestres i l’alumnat i entre el propi alumnat. Es fa classe d’educació plàstica en anglès i, a partir del quart nivell, es treballa la competència digital fent les classes en anglès. S’introdueix la llengua francesa, com a segona llengua estrangera, a partir de quart i fins la finalització de l’ESO.

Potenciem l’aprenentatge cooperatiu i els projectes treballant diferents àrees curriculars i activitats complementàries amb aquesta metodologia.

El desenvolupament de la competència digital del nostre alumnat es treballa molt significativament en aquesta etapa. Participem del projecte RTC i Switched on computing. Aquests, tenen com a objectiu el desenvolupament de projectes fomentant la creativitat de l’alumnat i utilitzat els recursos tecnològics (pantalles digitals tàctils, ordinadors, connexió a internet, impressora 3D, etc.) tant a les aules com a l’aula Challenge Classroom del centre.

Per potenciar el desenvolupament del raonament lògic, tots els nivells de l’etapa fan una hora setmanal d’escacs.

Considerem que la dimensió personal és fonamental en el procés educatiu i, és per això, que el treball en educació emocional té continuïtat fins el tercer nivell de l’etapa. També es comença el treball educatiu en valors a través del projecte Canvia el teu món. Aquest projecte, de servei comunitari, fomenta el desenvolupament de projectes de millora de l’entorn impulsats pel propi alumnat.

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos i és l’última de l’educació obligatòria. Aquesta etapa ha de proporcionar a l’alumnat l’entorn educatiu que possibiliti el seu desenvolupament i autonomia personal, desenvolupar la coresponsabilitat, les habilitats socials i l’esperit crític i el foment de la igualtat de drets i oportunitats per a tothom.

El quart curs, a més, posa especial atenció en l’orientació acadèmica com a eina fonamental per a l’elecció dels estudis post obligatoris.

A nivell acadèmic, les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. La finalitat de l’educació obligatòria és dotar l’alumnat de les eines necessàries per entendre el món i per poder esdevenir persones amb capacitat d’intervenció activa i crítica en l’actual societat plural, diversa i en canvi continu

El nostre projecte educatiu desenvolupa aquests principis a partir d’una metodologia diversificada que ofereix diferents opcions per tal de donar les màximes oportunitats a tot l’alumnat per aconseguir el major aprofitament de les seves capacitats. Fomentem els agrupaments flexibles i el treball cooperatiu. Integrem l’ús de noves tecnologies (connexió a internet, monitors tàctils, projectors, ordinadors i metodologia STEM) al treball quotidià de totes les matèries a les aules, facilitant, també, el treball de les competències transversals.

Avaluem el procés educatiu i no només el resultat ja que valorem el treball sistemàtic i l’esforç continuat. Elaborem rúbriques amb indicadors d’avaluació que diversifiquen les activitats per tal de garantir que tothom pugui progressar segons el seu ritme i les seves capacitats. 

Desenvolupem un projecte multilingüe. L’anglès, com a primera llengua estrangera, és especialment important dins d’aquest projecte, amb el 50% de les hores en grup reduït. A més de l’anglès, tots els nivells de l’etapa treballen el francès com a segona llengua estrangera, donant continuïtat al procés començat a l’etapa de primària.

Dins de la nostra concepció d’educació, la part acadèmica es complementa amb la formació de la persona. Integrem el treball d’educació en valors a partir del servei comunitari desenvolupant projectes amb entitats com Cáritas, Sant Joan de Déu i el grup Eirene.

Per a més informació contacta amb nosaltres