fbpx

Club del Migdia

 • Servei de Menjador Escolar

  El menjador escolar és més que un espai on els alumnes satisfan les seves necessitats alimentàries. Els/les alumnes que utilitzen aquest servei es troben en una etapa vital on s’ha de garantir una dieta equilibrada i adequada que afavoreixi el seu creixement, on l’assoliment d’hàbits i actituds és fonamental per al seu desenvolupament personal i on s’han d’assumir els valors de companyonia, respecte i tolerància.

  La confecció i el control dels menús es realitza per part de professionals de la dietètica, d’acord amb les recomanacions nutricionals que es donen pels organismes oficials de salut pública i tenint en compte les necessitats energètiques pròpies de l’edat. El menjar que es serveix és elaborat per una empresa especialitzada en menús infantils i s’adapten a qualsevol circumstància de l’infant (dieta blanda, restringent, intolerància al gluten – celíac, ovolàcteo …)

  S’elabora un menú diferent per a cada dia de la setmana durant tot el mes.

  Els pares i mares estan assabentats del que mengen els seus fills/es cada dia, ja que al començament de cada mes es lliura el menú mensual dels àpats.

  Així mateix, en els cursos dels petits, el pares estan informats per les mestres si el nen/a té dificultats a l’hora de menjar.

  Tenim molt en compte l’educació de els /les alumnes a taula i des de ben petits/es se’ls indiquen les normes a seguir. Al menjador de l’escola s’han de refermar els bons hàbits pel que fa a la utilització dels coberts, control postural, tenir cura de la higiene personal, sensibilització envers els aliments (menjar de tot i en la quantitat adequada, mantenir net l’espai…), així com els valors de comportament bàsics per una bona convivència: parlar en un to de veu adequat, aprendre a demanar les coses de forma correcta, fer un bon ús del material del menjador, etc. És per això, que a l’escola, atorguem tanta importància als àpats, perquè aquests moments esdevenen una excel·lent oportunitat per al desenvolupament integral de les capacitats dels infants d’aquesta etapa.

  Alumnes fixes

  Serà considerat alumne fix, l’alumne/a que es queda diàriament durant el curs escolar (tret malalties, excursions, etc.). L’import mensual es facturarà juntament amb el rebut ordinari.

  Dies esporàdics

  Serà considerat alumne esporàdic, l’alumne que fa ús del servei de menjador en dies puntuals. Per utilitzar aquest servei eventualment, la família ha de lliurar a Secretaria del centre o al tutor/a (el mateix dia abans de les 09:30h) un tiquet individual, que haurà adquirit prèviament al preu indicat. Per evitar no disposar de tiquet de menjador quan és necessari que l’alumne es quedi, podeu comprar uns quants i utilitzar-los quan us convingui. Els tiquets que no es consumeixen es poden bescanviar a Secretaria pel seu import total a final de curs.

  Ajuts

  Es poden obtenir ajuts de l’Administració per sufragar parcialment el cost del menjador escolar. A Secretaria del centre us indicaran els terminis de sol·licitud així com la documentació que cal aportar.