Proves per obtenir el títol de graduat d’ESO

Us presentem la  convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a l’alumnat que no l’hagi aconseguit en finalitzar l’etapa. Els tres requisits per poder presentar-se l’any 2017 a aquestes proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita): tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari, trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o ser esportista d’alt rendiment.
  • Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

Fent clic aquí trobareu un model de sol·licitud que cal emplenar i entregar a la secretaria del centre.