Proves GESO: convocàtoria anual

Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a l’alumnat que no l’hagi aconseguit en finalitzar el curs passat i l’anterior.

Els tres requisits per poder presentar-se l’any 2019 a aquestes proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita): tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari, trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o ser esportista d’alt rendiment.
  • Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

L’alumnat que compleixi els requisits, rebrà una carta informativa i l’imprès de sol·licitud per a realitzar les proves. Per a formalitzar-la caldrà presentar l’imprès a la secretaria del centre entre l’1 i el 14 de febrer de 2020.

També a la secretaria, disposaran d’informació sobre els continguts de les proves i els criteris d’avaluació. Les proves es realitzaran el mes de març.