PORTES OBERTES CURS 2024-2025

Quan es durà a terme?:

La jornada de portes obertes per al curs 2024-2025 serà el pròxim 25 de febrer al matí, a les 10:30h per la preinscripció d'alumnes d'Infantil i a les 11:00h per la preinscripció de l'ESO. Reserva la teva cita fent clic en els botons que trobaràs a continuació. 

Per poder realitzar visites per a qualsevol curs de Primària,  contacteu amb nosaltres a través del nostre e-mail: preinscripcio@utmar.cat, o bé, truqueu a la Secretaria de l'Escola Utmar (93 371 66 80). Us atendrem i donarem cita per realitzar una entrevista personalitzada. 

Com funcionarà la nostra jornada de Portes Obertes?:

Consistirà en una visita presencial a les nostres instal·lacions, on tindreu tota la informació sobre la nostra proposta educativa i podreu conèixer al personal docent i no docent que us acompanyarà en els propers anys. 

Telèfon: 93 371 66 80 (de 9h a 13h i de 15h a 17:30h, de dilluns a divendres)
Correu: preinscripcio@utmar.cat

CODIS OFICIALS ESCOLA UTMAR:

Codi Escola Utmar (Molí, 48, Esplugues de Ll.): 08017049
Codi Escola Utmar (Mina, 24, L’Hospitalet de Ll.): 08018972

Deixa’ns les teves dades per conèixer la nostra Jornada de Portes Obertes

  Data de naixement:
  Curs sobre el que sol·liciteu informació:

  Preparem els nostres alumnes per ser els protagonistes d’un nou món

  A l’Escola Utmar tenim la mirada posada en el futur. Ens actualitzem constantment per educar i preparar els nostres alumnes. La societat del futur requereix de persones creatives, emprenedores, crítiques, competents en les noves tecnologies, amb habilitats socials i que s’adaptin als nous entorns laborals.

  Què és la preinscripció i com funciona?

  La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics. Aquest procés comprèn un període de preinscripció (presentació de sol·licituds) i un altre de matriculació (formalització de matrícula). El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  Aquest any, el Departament d'Educació ha anunciat per a la preinscripció 2024-2025 una presentació de la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica per als ensenyaments obligatoris, accessible des de qualsevol dispositiu electrònic (ordinador, tauleta, mòbil), a través del web preinscripcio.gencat.cat 

  El període per presentar la sol·licitud de preinscripció per al curs 2024-2025 serà del 6 al 20 de març per Educació Infantil i Primària, i del 8 al 20 de març per Educació Secundària Obligatòria

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ      

  La documentació necessària per a la Preinscripció que estableix el Departament d'Educació per al curs escolar 2024-2025 encara no ha estat publicada. El curs anterior va ser la següent:

  A) Preinscripció a EI3 anys o d’alumnes que mai han estat escolaritzats a Catalunya:

  • El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, cal adjuntar la Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Si és el cas, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea del pare o mare que presenta la sol·licitud. 

   

  B) Preinscripció d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya:

  • Si s’utilitza la SOL.LICITUD ELECTRÒNICA, en el cas d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya, caldrà especificar el número identificador de l’alumne, el número RALC. Incloent-lo a la sol·licitud, les dades de l’alumne s’incorporen directament.

  • Si s’utilitza la SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC, caldrà adjuntar:
  1. El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, cal adjuntar la Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  2. El document d’identitat del pare o mare que presenta la sol·licitud.

   

  A efectes de Baremació:

  • Si l'alumne/a té germans o germanes que ja estan escolaritzats en el mateix centre, o la mare, pare o tutor/a legal hi treballa: no cal presentar cap document acreditatiu. 

  • Si s’al·lega la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: l’Administració consultarà electrònicament les dades del padró. Si no es poden obtenir, aleshores caldrà adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne/a. 

  • Si s’al·lega la proximitat del lloc de treball: CAL PRESENTAR del contracte laboral o certificat de l’empresa, o per als treballadors autònoms, el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixes en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

  • Si s’al·lega renda garantida de ciutadania: CAL PRESENTAR  la documentació acreditativa de ser-ne beneficiari.

  • Si s’al·lega discapacitat igual o superior al 33%: l’Administració consultarà electrònicament les dades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot obtenir la informació, o la informació és d’una altra Comunitat Autònoma, caldria adjuntar el títol que correspongui.

  • Pel criteri complementari, família nombrosa/monoparental: l’Administració consultarà electrònicament les dades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot obtenir la informació, o la informació és d’una altra Comunitat Autònoma, caldria adjuntar el títol que correspongui.

  Documentació necessària per a la matrícula al nostre centre un cop admès per la preinscripció:

  -Per a Primària i ESO: Notes obtingudes durant el curs (i a finals de juny: Notes de final de curs + Historial acadèmic).

  -DNI de l'alumne, si en té.

  -Targeta sanitària de l'alumne.

  -Carnet de vacunacions de l'alumne.

  -4 fotografies de l’alumne/a.

  -Dades bancàries

  L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

  QUÈ ÉS LA PREINSCIPCIÓ ESCOLAR I COM FUNCIONA?

  La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics. Aquest procés comprèn un període de preinscripció (presentació de sol·licituds) i un altre de matriculació (formalització de matrícula).

  El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció electrònica dins del període establert (del 6 al 20 de març per infantil i primària; i del 8 al 20 de març per secundària) pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del web preinscripcio.gencat.cat

  Cal que el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital como pot ser el DNI electrònic, l’IdCAT Mòbil, el sistema Cl@ve o la T-CAT.

  Si no es pot obtenir una identificació digital, es podrà presentar la sol·licitud en suport informàtic, però caldrà adjuntar llavors la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat. Si s’envia la sol·licitud sense la documentació identificativa no es podrà validar pel centre i per tant serà com si no s’hagués fet.

  En la sol·licitud ÉS MOLT IMPORTANT indicar el màxim de centres i per ordre de preferència (10 màxim). 

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat en punts. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

   

  Els criteris que estableix el Departament d'Educació per a la Preinscripció 2024-2025 encara no han estat publicats, però els del curs anterior van ser: 

  -Criteris de prioritat específics per a l'ordenació de les sol·licituds:

  Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits.

  -Criteris generals per a l'ordenació de de les sol·licituds:

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

             – Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

             – Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

             – A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

             – Domicili al mateix municipi del centre però fora de l'àrea d'influència: 10 punts.

  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

   

  -Criteris complementaris  per a l'ordenació de les sol·licituds:

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

  FAQ Preinscripció (Preguntes més freqüents)

  Què és la preinscripció?
  La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.
  Qui l’ha de fer?
  Poden presentar sol·licitud de preinscripció a centres sufragats amb fons públics l’alumnat de divuit anys o més o els pares, mares i/o tutors legals de joves menors d’edat.
  Quan s’ha de fer?

  Les dates per lliurar la sol·licitud de preinscripció per al segon cicle d'Educació Infantil i Primària són del 6 al 20 de març (ambdós inclosos).

  Les dates per lliurar la sol·licitud de preinscripció per Educació Secundària són del 8 al 20 de març (ambdós inclosos).

  La preinscripció serà telemàtica, i el tràmit s'haurà de fer tot online, a través del portal web preinscripcio.gencat.cat.

  L'Escola Utmar oferirà tot el suport personal, mediàtic i d'acompanyament en el procés de preinscripció que les famílies necessitin, mitjançant cita prèvia. 

  On s’ha de presentar la sol·licitud?

  El tràmit per a la preinscripció al curs 2024-2025 es farà tot online mitjançant una sol·licitud electrònica (SE) o en suport informàtic (SI). Si és necessari, al formulari de la sol·licitud es podrà adjuntar documentació, aquella a la qual no es pugui tenir accés mitjançant consultes interadministratives. 

  Què és l’àrea d’influència?

  L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a l’hora de sol·licitar una plaça escolar.

  - L’Hospitalet de Llobregat està dividit en sis zones educatives, pel que fa referència a l’etapa dels 3 als 12 anys (infantil i primària): la nostra Escola està dins l’àrea d’influència Pubilla Casas i Can Serra. Podreu consultar les diferents àrees d’influència a la web de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

  - Esplugues de Llobregat és considerada tota la població una única àrea d’influència.

  Puc presentar sol·licitud en un centre que no estigui dins de la meva àrea d’influència?

  Sí, és possible, tot i que en aquest cas no es disposarà dels punts de proximitat, i en funció de l’oferta i la demanda de places es podrà obtenir una.

  Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?

  Per fer la preinscripció s'haurà d'adjuntar en format electrònic (fotografiat o escanejat): DNI del pare, mare o tutor i de l’alumne si en té, llibre de família i la documentació acreditativa d’aquells aspectes que l’Administració no pugui obtenir amb consultes electròniques interadministratives o en les que no obtingui resultat (per exemple: condició monoparental resolta per una altra comunitat autònoma). 

  Els punts sumen?

  Sí, tots sumen excepte els criteris de proximitat de domicili o del lloc de treball, que són excloents entre sí.

  Què és un centre adscrit?

  Els centres adscrits són els que el Departament d’Educació vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

  Què passaria en cas d’empat?

  En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En el cas d’empat, El Departament d’Educació efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.

  Com es fan públics els resultats?

  Els resultats individuals es podran consultar al web: preinscripcio.gencat.cat , on caldrà indicar: el codi de la sol·licitud (que es facilita mitjançant un missatge a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud) i el número d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del pare, mare o tutor/a legal que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes. 

  Quina és la diferencia entre preinscripció i la matrícula?

  La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

  La matrícula és el procés de confirmació de la plaça al centre educatiu al que s'hagi admès a l'alumne a través del procés de preinscripció.

  Per a més informació

  El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació.  Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i la matriculació del proper curs. Quan s’apropen les dates de matriculació, el Departament d’Educació va actualitzant la informació.

  preinscripcio.gencat.cat 

  Som més que una escola

  El principal patrimoni de l’Escola Utmar és el nostre ambient familiar i la nostra comunitat educativa. El nostre alumnat és bàsicament del barri i l’escola sempre s’ha caracteritzat per un ambient familiar, que promou una relació propera entre les persones.

  Som el referent educatiu

  Al llarg d’aquests 50 anys, l’Escola ha anat creixent i s’ha consolidat com a referent educatiu en el seu entorn. Fomentem l’educació emocional i el plurilingüisme com a complement indispensable de la formació integral dels nostres alumnes.

  Una escola acollidora

  El caràcter acollidor del centre, unit a un alt rendiment acadèmic i una recerca contínua de mètodes d’aprenentatge pràctics, innovadors i motivadors li han fet guanyar-se el seu reconeixement en l’àmbit social i acadèmic.
  A l’Escola Utmar sabem que només mirant sempre endavant aconseguirem que els nostres alumnes es formin per al món futur.