PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS CURS 2021-2022

Com funcionarà la nostra jornada de Portes Obertes?:

Un cop omplert el formulari, us farem arribar la informació sobre la nostra oferta educativa i un tour virtual per les nostres instal·lacions.

Addicionalment oferirem:

 • Opció 1: Visita presencial a les nostres instal·lacions en grups reduïts (màxim 6 persones) amb cita prèvia i amb totes les mesures de sanitat.
 • Opció 2: Sessions telemàtiques amb els nostres caps d'estudis per a la resolució de dubtes sobre el nostre projecte educatiu en diferents dates i horaris.
 • Opció 3: Trucades telefòniques per la resolució de dubtes sobre el procés de preinscripció i serveis oferts.

Telèfon: 93 371 66 80 (de 9h a 13h i de 15h a 17:30h, de dilluns a divendres)
Correu: preinscripcio@utmar.cat

CODIS OFICIALS ESCOLA UTMAR:

Codi Escola Utmar (Molí, 48, Esplugues de Ll.): 08017049
Codi Escola Utmar (Mina, 24, L’Hospitalet de Ll.): 08018972

Deixa’ns les teves dades per conèixer la nostra Jornada de Portes Obertes

  Data de naixement:
  Curs sobre el que sol·liciteu informació:

  Preparem els nostres alumnes per ser els protagonistes d’un nou món

  A l’Escola Utmar tenim la mirada posada en el futur. Ens actualitzem constantment per educar i preparar els nostres alumnes. La societat del futur requereix de persones creatives, emprenedores, crítiques, competents en les noves tecnologies, amb habilitats socials i que s’adaptin als nous entorns laborals.

  Què és la preinscripció i com funciona?

  La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics. Aquest procés comprèn un període de preinscripció (presentació de sol·licituds) i un altre de matriculació (formalització de matrícula). El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

  Aquest any, el departament d'Educació ha anunciat per a la preinscripció 2021-2022 implantar la presentació de la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica per als ensenyaments obligatoris, accessible des de qualsevol dispositiu electrònic (ordinador, tauleta, mòbil), accedint al web preinscripcio.gencat.cat 

  El període per presentar la sol·licitud de preinscripció per al curs 2021-2022 és:

  • Educació infantil i Educació primàriadel 15 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos). 
  • ESOdel 17 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos). 
  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ      

  La documentació necessària per a la Preinscripció que estableix el Departament d'Educació per al curs escolar 2021-2022 s'ha de presentar de manera elecrònica (fotografiada o escanejada) i és la següent: 

  Per a tots els sol·licitants:

  -Sol·licitud de preinscripció electrònica o amb suport informàtic. Al formulari de la sol·licitud es podrà adjuntar la documentació, aquella a la qual no es pugui tenir accés mitjançant consultes interadministratives. 

  -Llibre de família o altres documents referents a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, cal portar la Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  -DNI del pare, mare o tutor legal de l’alumne, o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  -DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

  És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne, el número RALC (per alumnes escolaritzats a Catalunya des de P4 fins a 2n de Batxillerat)

  A efectes de Baremació:

  • Si l'alumne/a té germans o germanes que ja estan escolaritzats en el mateix centre, o la mare, pare o tutor/a legal hi treballa: no cal presentar cap document acreditatiu. 

  • Si s’al·lega la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: l’Administració consultarà electrònicament les dades del padró. Si no es poden obtenir, aleshores caldrà adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne/a. 

  • Si s’al·lega la proximitat del lloc de treball: CAL PRESENTAR del contracte laboral o certificat de l’empresa, o per als treballadors autònoms, el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixes en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

  • Si s’al·lega renda garantida de ciutadania: CAL PRESENTAR  la documentació acreditativa de ser-ne beneficiari.

  • Si s’al·lega discapacitat igual o superior al 33%: l’Administració consultarà electrònicament les dades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot obtenir la informació, o la informació és d’una altra Comunitat Autònoma, caldria adjuntar el títol que correspongui.

  • Pel criteri complementari, família nombrosa/monoparental: l’Administració consultarà electrònicament les dades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot obtenir la informació, o la informació és d’una altra Comunitat Autònoma, caldria adjuntar el títol que correspongui.

  DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA

  -Per a Primària i ESO: Notes obtingudes durant el curs (i a finals de juny: Notes de final de curs + Historial acadèmic).

  -DNI de l'alumne, si en té.

  -Targeta sanitària de l'alumne.

  -Carnet de vacunacions de l'alumne.

  -4 fotografies de l’alumne/a.

  -Dades bancàries

  L’alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada.

  QUÈ ÉS LA PREINSCIPCIÓ ESCOLAR I COM FUNCIONA?

  La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics. Aquest procés comprèn un període de preinscripció (presentació de sol·licituds) i un altre de matriculació (formalització de matrícula).

  El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció electrònica dins del període establert (15 al 24 de març) a pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través del web preinscripcio.gencat.cat

  Cal que el pare, la mare o el tutor o la tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital como pot ser el DNI electrònic, l’IdCAT Mòbil, el sistema Cl@ve o la T-CAT.

  Si no es pot obtenir una identificació digital, es podrà presentar la sol·licitud en suport informàtic, però caldrà adjuntar llavors la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat. Si s’envia la sol·licitud sense la documentació identificativa no es podrà validar pel centre i per tant serà com si no s’hagués fet.

  En la sol·licitud ÉS MOLT IMPORTANT indicar el màxim de centres i per ordre de preferència (10 màxim). 

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat en punts. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

   

  Els criteris que estableix el Departament d'Educació per a la Preinscripció 2021-2022 són els següents:

  Criteris de prioritat específics per a l’ordenació de les sol·licituds

  Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits.

  Criteris generals per a l’ordenació de les sol·licituds

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

             – Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

             – Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

             – A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.

             – Domicili al mateix municipi del centre però fora de l'àrea d'influència: 10 punts.

  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

   

  Criteris complementaris per a la ordenació de les sol·licituds

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

  FAQ Preinscripció (Preguntes més freqüents)

  Què és la preinscripció?
  La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.
  Qui l’ha de fer?
  Poden presentar sol·licitud de preinscripció a centres sufragats amb fons públics l’alumnat de divuit anys o més o els pares, mares i/o tutors legals de joves menors d’edat.
  Quan s’ha de fer?

  Ensenyaments obligatoris i el segon cicle d’educació infantil (és a dir, des de EI3 fins a 4t d’ESO), les dates previstes per a lliurar la sol·licitud de preinscripció (sol·licitud de plaça) són del 15 al 24 de març (ambdós inclosos) per al segon cicle d'educació infantil, i del 17 al 24 de març  (ambdós inclosos) per educació secundària.

  Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

  L'Escola Utmar oferirà tot el suport personal, mediàtic i d'acompanyament en el procés de preinscripció que les famílies necessitin, mitjançant cita prèvia. 

  On s’ha de presentar la sol·licitud?

  Aquest curs 2021-2022, sembla que s'elimina  la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per la utilització del formulari telemàtic. El tràmit doncs, es farà tot online mitjançant la sol·licitud electrònica (SE) o en suport informàtic (SI). Si és necessari, al formulari de la sol·licitud es podrà adjuntar documentació, aquella a la qual no es pugui tenir accés mitjançant consultes interadministratives. 

  Què és l’àrea d’influència?

  L’àrea d’influència estableix per a quins centres es pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a l’hora de sol·licitar una plaça escolar.

  - L’Hospitalet de Llobregat està dividit en sis zones educatives, pel que fa referència a l’etapa dels 3 als 12 anys (infantil i primària): la nostra Escola està dins l’àrea d’influència Pubilla Casas i Can Serra. Podreu consultar les diferents àrees d’influència a la web de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

  - Esplugues de Llobregat és considerada tota la població una única àrea d’influència.

  Puc presentar sol·licitud en un centre que no estigui dins de la meva àrea d’influència?

  Sí, és possible, tot i que en aquest cas no es disposarà dels punts de proximitat, i en funció de l’oferta i la demanda de places es podrà obtenir una.

  Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?

  Per fer la preinscripció es demanen documents que tenim molt a l’abast, en format electrònic (fotografiat o escanejat): DNI del pare, mare o tutor i de l’alumne si en té, llibre de família i la documentació acreditativa d’aquells aspectes que l’Administració no pugui obtenir amb consultes electròniques interadministratives o en les que no obtingui resultat.

  Els punts sumen?

  Sí, tots sumen excepte els criteris de proximitat de domicili o del lloc de treball, que són excloents entre sí.

  Què és un centre adscrit?

  Els centres adscrits són els que el Departament d’Ensenyament vincula perquè els alumnes que cursen determinats ensenyaments en un centre tinguin prioritat per accedir a un altre centre si els dos estan adscrits.

  Què passaria en cas d’empat?

  En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En el cas d’empat, El Departament d’Ensenyament efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.

  Com es fan públics els resultats?

  Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

  Quina és la diferencia entre preinscripció i la matrícula?

  La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

  Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

  Per a més informació

  El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació.  Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i la matriculació del proper curs. Quan s’apropen les dates de matriculació, el Departament d’Ensenyament va actualitzant la informació.

  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/

  Som més que una escola

  El principal patrimoni de l’Escola Utmar és el nostre ambient familiar i la nostra comunitat educativa. El nostre alumnat és bàsicament del barri i l’escola sempre s’ha caracteritzat per un ambient familiar, que promou una relació propera entre les persones.

  Som el referent educatiu

  Al llarg d’aquests 50 anys, l’Escola ha anat creixent i s’ha consolidat com a referent educatiu en el seu entorn. Fomentem l’educació emocional i el plurilingüisme com a complement indispensable de la formació integral dels nostres alumnes.

  Una escola acollidora

  El caràcter acollidor del centre, unit a un alt rendiment acadèmic i una recerca contínua de mètodes d’aprenentatge pràctics, innovadors i motivadors li han fet guanyar-se el seu reconeixement en l’àmbit social i acadèmic.
  A l’Escola Utmar sabem que només mirant sempre endavant aconseguirem que els nostres alumnes es formin per al món futur.