Convocatòria anual de les proves GESO

Convocatòria anual de les proves per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) per a l’alumnat que no l’hagi aconseguit en finalitzar l’etapa. 

Els tres requisits per poder presentar-se l’any 2019 a aquestes proves són:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins de l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita): tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari, trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o ser esportista d’alt rendiment.
  • Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.

Per a formalitzar la inscripció a les mateixes cal presentar-se a la secretaria del centre i complimentar la sol·licitud corresponent entre l’1 i el 14 de febrer de 2019. Les proves es realitzaran el mes de març i tant els continguts com els criteris d’avaluació es facilitaran en el moment de realitzar la inscripció al centre.

Podeu trobar més informació a la pàgina web del Departament d’Educació.